05/02 2016

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธ.ค.๕๘

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค.๕๘

กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๑

>>DOWNLOAD<<