กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รองผู้บัญชาการ ตำรวจตระเวนชายแดน เปิดร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้กับศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

รองผู้บัญชาการ ตำรวจตระเวนชายแดน เปิดร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้กับศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

15 กรกฎาคม 2561 พล.ต.ต. วันชัย คำเครือคง รองผู้บัญชาการ ตำรวจตระเวนชายแดน เป็นประธาน เปิดร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้กับศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อฝึกอาชีพค้าขายการบริหารธุรกิจการบริหารการตลาดให้กับนักเรียน เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับนักเรียนระหว่างเรียน และ  ฝึกอบรมเพื่อให้นักเรียนมีทุนการศึกษา เมื่อจบการศึกษาอบรม เพื่อให้นักเรียน และ ประชาชนในพื้นที่มีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ ลดการบุกรุกพื้นที่ป่า   ในการทำไร่เลื่อนลอย เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการพระราชดำริในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โครงการ อันได้แก่ โครงการฝึกอาชีพ โครงการสหกรณ์ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ศูนย์ฝึกอาชีพจัด ทำคลังสินค้าสำหรับจัดเก็บสินค้า จัดทำร้านค้า   จัดทำเว็บไซต์ของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งระบบการชำระเงินออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต พร้อมจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังผู้ซื้อโดยใช้การขนส่งทางไปรษณีย์หรือนำส่งในพื้นที่ใกล้เคียง จากการดำเนินโครงการทำให้นักเรียนมีทักษะในการค้าขายและบริหารธุรกิจครบวงจร ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น นักเรียนมีเงินทุนนำไปตั้งต้นทำเกษตรหรือประกอบอาชีพที่ตนถนัด  ลดการบุกรุกพื้นที่ป่าในการทำไร่ โครงการฝึกอาชีพโครงการสหกรณ์ และโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม มีการดำเนินการอย่างเป็น รูปธรรม มั่งคง อย่างยั่งยืน สมดังพระราชดำริ

ภาพ/ข่าว NBT กาญจนบุรี