09/12 2017

การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง

การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประมินตนเอง

ตามตัวชี้วัดที่ 2.4 การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประมินตนเองต่อสาธารณะ

อ่านต่อ....