กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

แบบฟอร์มการายงานผลการปฏิบัติงานสำคัญของหน่วย

แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัตงานที่สำคัญของหน่วยในรอบเดือน

ดาวน์โหลด

v

v

https://drive.google.com/drive/folders/1wOc4XdoM9mtx4AOi1phYANxLy7mp07Aa?usp=sharing

 

มีข้อสงสัยสอบถามได้ที่

พ.ต.ท.ณัฐฑกร  มังคลากุล สว.ผงป.ฯ โทร 0815837251

ร.ต.อ.พัทธรงค์  บุญลือ รอง สว.ผงป.ฯ โทร 0800195381

การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง

การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประมินตนเอง

ตามตัวชี้วัดที่ 2.4 การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประมินตนเองต่อสาธารณะ

อ่านต่อ....

แผนสร้างความโปร่งใส บก.ตชด.ภาค ๑ ปี ๒๕๕๙

 

แผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ บก.ตชด.ภาค ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

กระบวนงานที่ ๔ การให้บริการข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์ และเสนอแนะนโยบาย

ดาวน์โหลด แผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๙ 

 

เอกสารคู่มือการดำเนินการจัดทำแผนความโปร่งใส 

ดาวน์โหลด คู่มือการสร้างความโปร่งใส สำนักงาน กพร.

แผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ บก.ตชด.ภาค ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ บก.ตชด.ภาค ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

โครงการพัฒนาการให้บริการข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา

ดาวน์โหลดแผนสร้างความโปร่งใสฯ บก.ตชด.ภาค ๑ ปี 2560