กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

งานธุรการกำลังพลและสวัสดิการ (ธกส.)

ระเบียบวาระการประชุมบริหาร บก.ตชด.ภาค ๑ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐

วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.