กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

งานการเงิน

                                                                               

.♦♦♦ รายงานงบทดลองประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ♦♦♦

เดือน กันยายน                                   : >>ดาวน์โหลด<<

เดือน  ตุลาคม                                    : >>ดาวน์โหลด<<

เดือน  พฤศจิกายน                              : >>ดาวน์โหลด<<

เดือน  ธันวาคม                                    :>>ดาวน์โหลด<<

 

.♦♦♦ รายงานงบทดลองประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ♦♦♦

เดือน  มกราคม                                     :>>ดาวน์โหลด<<

เดือน  กุมภาพันธ์                                  :>>ดาวน์โหลด<<

เดือน  มีนาคม                                      :>>ดาวน์โหลด<<

เดือน  เมษายน                                     :>>ดาวน์โหลด<<

เดือน  พฤษภาคม                                 :>>ดาวน์โหลด<<

เดือน  มิถุนายน                                    :>>ดาวน์โหลด<<

เดือน  กรกฎาคม                                   :>>ดาวน์โหลด<<

เดือน  สิงหาคม                                     :>>ดาวน์โหลด<<

เดือน  กันยายน                                     :>>ดาวน์โหลด<<

เดือน  ตุลาคม                                       :>>ดาวน์โหลด<<

เดือน  พฤศจิกายน                                 :>>ดาวน์โหลด<<

เดือน  ธันวาคม                                      :>>ดาวน์โหลด<<

.♦♦♦ รายงานงบทดลองประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ♦♦♦

เดือน  มกราคม                                      :>>ดาวน์โหลด<<

เดือน  กุมภาพันธ์                                   :>>ดาวน์โหลด<< 

เดือน  มีนาคม                                       :>>ดาวน์โหลด<< 

เดือน  เมษายน                                       :>>ดาวน์โหลด<< 

เดือน  พฤษภาคม                                    :>>ดาวน์โหลด<< 

เดือน  มิถุนายน                                       :>>ดาวน์โหลด<< 

เดือน  กรกฎาคม                                      :>>ดาวน์โหลด<< 

เดือน  สิงหาคม                                       :>>ดาวน์โหลด<< 

เดือน  กันยายน                                       :>>ดาวน์โหลด<< 

เดือน  ตุลาคม                                         :>>ดาวน์โหลด<< 

เดือน  พฤศจิกายน                                   :>>ดาวน์โหลด<< 

เดือน  ธันวาคม                                        :>>ดาวน์โหลด<< 

.♦♦♦ รายงานงบทดลองประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ♦♦♦

เดือน  มกราคม                                        :>>ดาวน์โหลด<< 

เดือน  กุมภาพันธ์                                      :>>ดาวน์โหลด<< 

เดือน  มีนาคม                                          :>>ดาวน์โหลด<< 

เดือน  เมษายน                                        :>>ดาวน์โหลด<< 

เดือน  พฤษภาคม                                     :>>ดาวน์โหลด<< 

เดือน  มิถุนายน                                        :>>ดาวน์โหลด<< 

เดือน  กรกฎาคม                                       :>>ดาวน์โหลด<< 

เดือน  สิงหาคม                                        :>>ดาวน์โหลด<< 

เดือน  กันยายน                                        :>>ดาวน์โหลด<< 

เดือน  ตุลาคม                                          :>>ดาวน์โหลด<< 

เดือน  พฤศจิกายน                                    :>>ดาวน์โหลด<< 

เดือน  ธันวาคม                                         :>>ดาวน์โหลด<< 

.♦♦♦ รายงานงบทดลองประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ♦♦♦

เดือน  มกราคม                                         :>>ดาวน์โหลด<< 

เดือน  กุมภาพันธ์                                      :>>ดาวน์โหลด<< 

เดือน  มีนาคม                                           :>>ดาวน์โหลด<< 

เดือน  เมษายน                                         :>>ดาวน์โหลด<< 

เดือน  พฤษภาคม                                      :>>ดาวน์โหลด<< 

เดือน  มิถุนายน                                         :>>ดาวน์โหลด<< 

เดือน  กรกฎาคม                                        :>>ดาวน์โหลด<< 

เดือน  สิงหาคม                                         :>>ดาวน์โหลด<< 

เดือน  กันยายน                                          :>>ดาวน์โหลด<< 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม 5 ส

 

งานพื้นที่รับผิดชอบ

                                                   ตรวจเครื่องแต่งกายประจำเดือน