ประกาศ

ประกาศกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๑ เรื่องเจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่