งานกิจการพลเรือน

จัดการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ประจำรถผลิตน้ำดื่ม

โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง(อพป.)