โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ลำดับรร.ตชด./ศกร.ตชด.หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดกองร้อยครูใหญ่โทรศัพท์
  
1บ้านน้ำแดง6น้ำแดงบางชันขลุงจันทบุรี115พ.ต.ต.สมบัติ  จรูญไชย08 6150 5296
2บ้านคลองมะลิฯ8คลองมะลิอ่างคีรีมะขามจันทบุรี115พ.ต.ต.อธิพล   เมืองวงศ์08 9931 1936
3สิงคโปร์แอร์ไลน์สฯ16หนองบอนทุ่งขนานสอยดาวจันทบุรี114พ.ต.ท.เสรี      อ่อนแพง 08 9935 8446
4บ้านบ่อชะอม11บ่อชะอมพวาแก่งหางแมวจันทบุรี112พ.ต.ต.สมเกียรติ  กุดหอม09 4969 1935
5บ้านหางแมว4หางแมวขุนซ่องแก่งหางแมวจันทบุรี113พ.ต.ต.สุวรรณ   สาเสนา08 7136 3781
6บ้านคลองแดง12คลองแดงพวาแก่งหางแมวจันทบุรี112พ.ต.ต.อดุลย์    พงอุดทา08 4784 9977
7บ้านท่ากุ่ม3ท่ากุ่มท่ากุ่มเมืองตราด117พ.ต.ท.ทองสุข  สระแก้ว06 3191 1599
8บ้านเขาฉลาด7เขาฉลาดเทพนิมิตเขาสมิงตราด116พ.ต.ต.ปิยนันท์  ฉัตรทอง08 4864 1592 
          
9ประชารัฐบำรุง 14หนองหญ้าปล้องป่าไร่อรัญประเทศสระแก้ว122พ.ต.ท.สุนทร   ตั้งใจ08 1863 1576
10บ้านเขาสารภี3เขาสารภีทับพริกอรัญประเทศสระแก้ว121ด.ต.สมพร      บุตรสมบัติ  
11บ้านน้ำอ้อม10น้ำอ้อมเขาสามสิบเขาฉกรรจ์สระแก้ว124พ.ต.ท.สุกัน     ลอมไธสง 08 9218 5862
12การบินไทย9การบินไทยไทรเดี่ยวคลองหาดสระแก้ว122พ.ต.ต.สุวรรณ  ค่ำชู 08 4883 7305
13วังศรีทอง15โพธิ์เงินวังสมบูรณ์วังสมบูรณ์สระแก้ว125พ.ต.ท.สัมฤทธิ์  อุ่นมี 06 2601 6511
14บ้านทุ่งกบินทร์5ทุ่งกบินทร์วังใหม่วังสมบูรณ์สระแก้ว122พ.ต.ต.สถาพร   ไชยวรรณ 09 2271 0693
15บ้านคลองตะเคียนชัย5คลองตะเคียนชัยทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็นสระแก้ว122พ.ต.ต.หญิงภูชยา จำปาบุรี 08 0014 9615
16บ้านนายาว19นายาวท่ากระดานสนามชัยเขตฉะเชิงเทรา127พ.ต.ต.พชรเดช   ไชยทะ616231969
17บ้านนาอิสาน16นาอิสานท่ากระดานสนามชัยเขตฉะเชิงเทรา127ร.ต.อ.สุรินทร์  ชาญสูงเนิน  086 258 4231
18พีระยานุเคราะห์ฯ 111คลองชลวังทองวังสมบูรณ์สระแก้ว126 ร.ต.อ.สมภพ  จิตเทวินลิขิต 086 0009572
19มัธยมพระราชทานนายาว18ทุ่งเหียงท่ากระดานสนามชัยเขตฉะเชิงเทรา127 พ.ต.ท.เจริญ  บุราณรมย์ 081 056 3867
          
20สหธนาคารกรุงเทพ5เวียคาดี้หนองลูสังขละบุรีกาญจนบุรี134ร.ต.อ.สมพร   สุเพ็ญศิลป์ 08 8457 5904
21สุนทรเวช1สะเนพ่องไล่โว่สังขละบุรีกาญจนบุรี134ด.ต.สารัช     รอดพูล 08 7165 0131
22บ้านเรดาร์ 4เรดาร์ปรังเผลสังขละบุรีกาญจนบุรี134พ.ต.ท.ณรงค์   หุ้มขาว 08 6180 2647
23บ้านทิไล่ป้า 5ทิไล่ป้าไล่โว่สังขละบุรีกาญจนบุรี134พ.ต.ต.เอนก    คำภิมูล 08 3939 8855
24วิจิตรวิทยาคาร1อีปู่ปิล็อกทองผาภูมิกาญจนบุรี135ด.ต.มานพ      พรมฟ้า08 1750 8975
25บ้านแม่น้ำน้อย5แม่น้ำน้อยไทรโยคไทรโยคกาญจนบุรี136พ.ต.ต.อุรารัตน์  รัตนะ 08 9181 8417
26เฮงเค็ลไทย4มะเซอย่อบ้องตี้ไทรโยคกาญจนบุรี136ร.ต.อ.มนัส      ลิสะนิ 08 5295 4202
27บ้านต้นมะม่วง7พุหว้าวังกระแจไทรโยคกาญจนบุรี136พ.ต.ท.วิรัช      วรรณพุก 08 4540 2934
28มิตรมวลชน 21ตีนตกเขาโจดศรีสวสัดิ์กาญจนบุรี132พ.ต.ต.กฤษณัฏฐ์  สุวรรณสินธุ์  08 2243 0638
29บ้านถ้ำหิน5ถ้ำหินสวนผึ้งสวนผึ้งราชบุรี137ด.ต.หญิงมาลินณา สังข์แก้ว08 71550745
30ตะโกปิดทอง8ตะโกบนสวนผึ้งสวนผึ้งราชบุรี137ด.ต.ชนินทร์     ถนนกลาง09 2967 9144
31บ้านปิล็อกคี่5ปิล็อกคี่ปิล็อกทองผาภูมิกาญจนบุรี136พ.ต.ท.สุธีระ     สุดแสวง  08 1756 1575
32วัดสุธาสินี1ลำสมอบ้องตี้ไทรโยคกาญจนบุรี136ด.ต.หญิงสุวดี   เซี่ยงรอด  06 2559 0982
33หลวงประกอบฯ(คลิตี้ล่าง)/ศกร4คลิตี้ล่างชะแลทองผาภูมิกาญจนบุรี135พ.ต.ท.วีรยุทธิ์  แสงสุวรรณ   
34ท่านผู้หญิงมณีรัตน์(ปางสนุก)/ศกร.6พุหม่องไล่โว่สังขละบุรีกาญจนบุรี134ด.ต.พระนาย   ขาวบาง  09 8998 6846
35บ้านไกรเกรียง/ศกร.3ไกรเกรียงเขาโจดศรีสวสัดิ์กาญจนบุรี132ด.ต. ชูเกียรติ   คงศรี09 9012 3652
          
36บ้านย่านซื่อ 9ย่านซื่อหาดขามกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์145ร.ต.ต.สุรวุฒิ บุญถนอม 08 1006 8620
37บ้านท่าวังหิน 4ท่าวังหิน เขาจ้าวปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์147ร.ต.อ.นภดล หอมเมือง09 5353 1727
38บ้านเขาจ้าว 1เขาจ้าวเขาจ้าวปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์147ร.ต.ท.ประดิษฐ์ อะละมาลา08 5287 5253
39นเรศวรป่าละอู3ป่าละอูห้วยสัตว์ใหญ่หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์145พ.ต.ท.คำนึง    สงสม 08 9837 7346
40นเรศวรบ้านห้วยโสก9ปางไม้ป่าเด็ง แก่งกระจานเพชรบุรี 144พ.ต.ต.อำนาจ  สัมพันธ์08 4876 1166
41บ้านคลองน้อย7คลองน้อย ห้วยสัตว์ใหญ่หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์145พ.ต.ท.ไสว    อัครพันธ์08 9090 9237
42บ้านแพรกตะคร้อ11แพรกตะคร้อ บึงนครหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์146พ.ต.ต.ดำรงศักดิ์  ใสฉิม 08 1747 5898
43บ้านป่าหมาก 8ป่าหมากศาลาลัยสามร้อยยอดประจวบคีรีขันธ์146พ.ต.ต.พัฒณศักดิ์  พัฒนพงศ์ศา06 2516 9539
44บ้านโป่งลึก 2โป่งลึกห้วยแม่เพรียงแก่งกระจานเพชรบุรี 144ร.ต.ท.ทองสิน เกตุลา08 5265 7129
45บ้านคีรีล้อม/ศกร.1คีรีล้อมช้างแรกบางสะพานน้อยประจวบคีรีขันธ์147พ.ต.ต.ไชยา   จันทะดี 09 2576 8095
46อินทรีอาสา(ปาเกอะญอ)/ศกร.6ปาเกอะญอป่าเด็งแก่งกระจานเพชรบุรี144ร.ต.ท.ประมวล พลเกษตร06 3245 1167