กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ประกาศราคากลางงานจ้าง บก.ตชด.ภาค ๑

รายการ บ้านพักระดับ ผกก-รอง ผบกฯ ๑ หลัง     >>ดาวน์โหลด<<

รายการ ก่อสร้างป้อมตำรวจขนาดเล็ก ๒ หลัง     >>ดาวน์โหลด<< 

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศ : >>ดาวน์โหลด<<

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ : >>ดาวน์โหลด<<

เผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

การติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์>>ดาวน์โหลด<<

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง : >>ดาวน์โหลด<<

โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับโรงเรียนในชนบท

ครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับโรงเรียนในชนบท

 

ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า>>ดาวน์โหลด<<

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)>>ดาวน์โหลด<<

ข้อกำหนดรายละเอียดขอบเขตงาน ๓๓ ระบบ>>ดาวน์โหลด<<

ราคากลางงานจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับโรงเรียนในชนบท

ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับโรงเรียนในชนบท กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๑ จำนวน ๑๓ โรงเรียน

ประกวดราคา : >>ดาวน์โหลด<<

เอกสารประกวดราคา : >>ดาวน์โหลด<<

ข้อกำหนด : >>ดาวน์โหลด<< 

                     >>ดาวน์โหลด<<

ตารางแสดงวงเงิน : >>ดาวน์โหลด<<