กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มี.ค.๕๙

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค.๕๘

กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๑

>>DOWNLOAD<<

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธ.ค.๕๘

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค.๕๘

กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๑

>>DOWNLOAD<<

ประกวดราคาระบบโทรทัศน์วงจรปิดเคลื่อนที่เองประจำ ศปก.ตชด.ภาค ๑

ประกาศ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๑
เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิดประจำ ศปก.ตชด.ภาค ๑ เคลื่อนที่เอง
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารมีรายการดังต่อไปนี้

1.  ประกาศ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๑ >>DOWNLOAD<<

2. เอกสารประกวดราคา ซื้อ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>DOWNLOAD<<

3. บัญชีแสดงรายละเอียดรายการ >>DOWNLOAD<<

4. TOR >>DOWNLOAD<<

5. ใบเสนอราคา >>DOWNLOAD<<

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.gprocurement.go.th/

 

สอบราคาซื้อยานพาหนะหรือรถยนต์บรรทุดีเซล ขนาด ๑ ตัน

ประกาศสอบราคาซื้อยานพาหนะหรือรถยนต์ (รถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบช่องว่างด้านหลังคนขับ) >>Download<<

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๐๑/๒๕๕๙ : แผ่นที่ ๑ >>Download<<

                                                           แผ่นที่ ๒ >>Download<<

                                                           แผ่นที่ ๓ >>Download<<

                                                           แผ่นที่ ๔ >>Download<<

                                                           แผ่นที่ ๕ >>Download<<

                                                           แผ่นที่ ๖ >>Download<<

                                                           แผ่นที่ ๗ >>Download<<