05/13 2019

โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับโรงเรียนในชนบท

ครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับโรงเรียนในชนบท

 

ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า>>ดาวน์โหลด<<

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)>>ดาวน์โหลด<<

ข้อกำหนดรายละเอียดขอบเขตงาน ๓๓ ระบบ>>ดาวน์โหลด<<