04/23 2019

เผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

การติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์>>ดาวน์โหลด<<

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง : >>ดาวน์โหลด<<