02/06 2019

ราคากลางงานจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับโรงเรียนในชนบท

ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับโรงเรียนในชนบท กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๑ จำนวน ๑๓ โรงเรียน

ประกวดราคา : >>ดาวน์โหลด<<

เอกสารประกวดราคา : >>ดาวน์โหลด<<

ข้อกำหนด : >>ดาวน์โหลด<< 

                     >>ดาวน์โหลด<<

ตารางแสดงวงเงิน : >>ดาวน์โหลด<<