โครงการก่อสร้างป้อมตำรวจขนาดเล็ก บก.ตชด.ภาค ๑

ประกาศประกวดราคา          : >>ดาวน์โหลด<<

เอกสารประกวดราคา          : >>ดาวน์โหลด<<

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ   : >>ดาวน์โหลด<<

 

 

โครงการก่อสร้างบ้านพักระดับ ผกก.- รอง ผบก. บกตชด.ภาค ๑

ประกาศประกวดราคาจ้าง      :  >>ดาวน์โหลด<<

เอกสารประกวดราคา           :  >>ดาวน์โหลด<<

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ    :  >>ดาวน์โหลด<<  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา >>ดาวน์โหลด<<

 

 

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศ : >>ดาวน์โหลด<<

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ : >>ดาวน์โหลด<<

ประกาศราคากลางงานจ้าง บก.ตชด.ภาค ๑

รายการ บ้านพักระดับ ผกก-รอง ผบกฯ ๑ หลัง     >>ดาวน์โหลด<<

รายการ ก่อสร้างป้อมตำรวจขนาดเล็ก ๒ หลัง     >>ดาวน์โหลด<< 

 

โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับโรงเรียนในชนบท

ครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับโรงเรียนในชนบท

 

ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า>>ดาวน์โหลด<<

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)>>ดาวน์โหลด<<

ข้อกำหนดรายละเอียดขอบเขตงาน ๓๓ ระบบ>>ดาวน์โหลด<<

Page 1 of 4