06/26 2017

แผนสร้างความโปร่งใส บก.ตชด.ภาค ๑ ปี ๒๕๕๙

 

แผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ บก.ตชด.ภาค ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

กระบวนงานที่ ๔ การให้บริการข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์ และเสนอแนะนโยบาย

ดาวน์โหลด แผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๙ 

 

เอกสารคู่มือการดำเนินการจัดทำแผนความโปร่งใส 

ดาวน์โหลด คู่มือการสร้างความโปร่งใส สำนักงาน กพร.